Ansvaret for bærbare batterier og akkumulatorer

Det er kommunernes ansvar at etablere og drive borgernær indsamling af bærbare batterier. Derudover skal kommunerne etablere og drive indsamlingssteder, hvorfra producenter og importører skal afhente de indsamlede bærbare batterier og akkumulatorer.

Financiering af den kommunale indsamling

Producenterne/importørerne finansierer den kommunale indsamling af de bærbare batterier via en betaling til Skattestyrelsen fastsat i Batteribekendtgørelsen. Den kommunale indsamlingsordning omfatter opgaverne med planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger og indsamling af de bærbare batterier.

Beløbet fordeles af Staten mellem kommunerne efter DUT-princippet.

Samarbejdet med producenter/importører

Batterierne afhentes af producenterne og importørerne på de eksisterende WEEE-indsamlingssteder. Afhentning kan også ske fra andre steder etableret efter aftale mellem kommunen og den ansvarlige producent/kollektivordning.

Afhentning skal herefter ske senest 3 hverdage efter modtagelsen af anmodning om afhentning.

Producenter og importører eller disses kollektive ordninger tildeles årligt pligt til afhentning af de bærbare batterier fra kommunen på linje med tildelingen af indsamlingsforpligtelsen for elskrot.

Kommunale opgaver vedrørende bærbare batterier:

  • Etablere borgernær indsamling, dvs. mere end blot indsamling via genbrugspladser.
  • Etablere regulativer for indsamling af bærbare batterier
  • Hos DPA-System registrere, hvorfra producenterne skal afhente de bærbare batterier, som kommunen har indsamlet
  • Holde registreringen hos DPA-System opdateret
  • Føre tilsyn med, at bærbare batterier afleveres til godkendte modtagere af udtjente batterier
  • Føre tilsyn med, at udtjente batterier håndteres og miljøbehandles korrekt


 

Sidst redigeret: 07. oktober 2019

Mere information

Batteribekendtgørelsen § 16 vedr. indberetning til Skattestyrelsen

Batteribekendtgørelsens bilag vedr. snitfladen mellem producenter el. importører og kommuner

Kommunal indberetning

Definition af batterityper

Tildelingen af bærbare batterier

DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip)

Det er DUT, der sikrer, at kommunerne får de nødvendige midler tilført, når Folketinget ændrer på regler af udgiftskrævende karakter, som skal føres ud i livet i kommunerne. Det statslige bloktilskud justeres svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne ved hjælp af DUT.

Kommunernes omkostninger til indsamling af bærbare batterier 2010

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842