På vej mod den cirkulære økonomi

I Danmark er Miljøministerie, - Styrelse og de relevante branche organisationer fra kommuner og erhvervsliv  i gang med de politiske forhandlinger efter lovhjemlerne for de udvidede producentansvarsområder er på plads i Miljøbeskyttelsesloven.

Kommende minimumskrav til nationale producentansvarsordninger

Der ønskes fra EU-kommissionens side mere effektivitet i målopfyldelsen af producentansvaret. Derfor er der sat en række minimumskrav i rammelovgivningen til producenter og importører i medlemslandene, hvorunder ønske om harmonisering mellem alle producentansvarsområder er ét af dem.

Minimumskravene er bla:

  • Transparens i kollektive ordningers økonomi.
  • Egenkontrol af producenter/kollektive ordningers økonomiske forvaltning og indberettede data.
  • Oplysninger om affaldshåndteringsmål skal gøres offentligt tilgængelige af producenter.
  • Sikkerhedsstillelse fra producenter.
  • Mulighed for, at udenlandske producenter kan udnævne en bemyndiget repræsentant til at varetage producentansvarsforpligtelser i en anden EU-medlemsstat.
  • Producenters økonomiske bidrag til kollektive ordninger skal gradueres efter deres produkters genanvendelighed, genbrugelighed og reparérbarhed. Dette med henblik på, at producenter får incitament til at tage flere miljøhensyn ved udformning af deres produkt.

Den danske implementering af minimumskravene har været i høring og blev vedtaget i 2020. Da systemet alligevel skulle ombygges har DPA-System forsøgt at fremtidssikre indberetningsformatet og datakvaliteten så omkostningseffektivt som muligt.

Indberetningserklæring

For at leve op til minimumskravene om gennemsigtighed, harmonisering og kvalitetssikring af data, da skal alle producenter og importører, som er omfattet af producentansvar fra og med indberetningsåret 2020 underskrive en indberetningserklæring, som afslutning på den årlige indberetning.

Dette gælder for alle produktområder, og også selv om man er med i en kollektiv ordning. 

Producenten/Importøren skal således, og som minimum en gang årligt, verificere og godkende at såvel stamdata som indberettede mængder er opdaterede og korrekte.

Sidst redigeret: 22. januar 2021

Nyt er:

Første indberetning på de nye EEE-produktkategorier som blev etableret i 2019.

Fortæl om din handelsform. Foretager du distancesalg?

ALLE skal logge ind mindst en gang og bekræfte den endelige indberetning også selv om du er medlem af en kollektiv ordning.

Indberetningserklæringen kan først tilgås, når alle data er indberettet af dig og/eller overført fra en kollektiv ordning eller fra SKAT.

Sælger du produkter der virker ved strøm?

DPA-registret skal nok hjælpe dig med, at huske din eller revisors attestering 

Om EU-retsakter

Minimumskrav i rammelovgivningen,
Kap. II, Art 8 og 8a

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842