DPA-SYSTEMS ÅRLIGE STATISTIK 2019 

Hvert år i perioden 1. januar - 31. marts skal alle producenter og importører, der er omfattet af den europæiske miljølovgivning om producentansvar, indberette markedsførte, indsamlede og miljøbehandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og/eller biler. Indberetningen sker til nationale producentansvarsregister, som er administreret af DPA-System. 

På baggrund af de indberettede data, udarbejder DPA-System årligt ”WEEE, BAT og ELV Statistik”.

Miljø og ressourcer

Statistikken stilles til rådighed for de aktører, der agerer inden for miljø-og ressourcepolitikken vedrørende producentansvar, herunder det danske marked for indsamling og udvinding af de ressourcer, som findes i udtjent elektrisk udstyr, batterier og biler. Aktørerne er hovedsagelig producenter og importører af disse produkter, genvindingsvirksomheder og transportører, kommuner og kollektive producentordninger. Andre interessenter er forsknings- og udviklingsinstitutioner, pressen og lignende aktører i andre EU-medlemsstater.

EU-miljømål

Da data i denne statistik ikke findes tilgængelige andre steder, er statistikken et redskab for aktørerne til at skabe gennemsigtighed i producent-og importørvirksomheders, kommuners og nationalstatens opnåelse af miljømål, herunder optimering af ressourceudnyttelsen. Danmark og de andre EU-medlemsstater indberetter disse data til EU Kommissionen, som overvåger effektiviteten af lovgivningen. Gennem monitorering af mængderne for indsamling, genanvendelse og nyttiggørelse af materiale- og stofressourcerne måles det, hvorvidt den enkelte medlemsstat har nået de fastsatte miljømål. Medlemsstaternes data findes på Eurostat- Miljøs hjemmeside med nogle års forsinkelse.

Læsevejledning og forklaring

I menuen til venstre finder du nyeste statistiske data pr. produktområde. Evt. noter og download af nøgletal fremgår af ikonerne under hver tabel eller figur. Nedenfor ses en oversigt over de begreber og indberetningsenheder, der generelt anvendes i statistikken. Statistikken udkommer hvert år efter den årlige indberetningsperiode.

 Produktområde Forkortelse Enhed 
Elektrisk og elektronisk udstyr /Electric and Electronic Equipment EEE Kg pr. kategori 
Udtjent elektrisk og elektronisk udstyr/Waste Electric and Electronic Equipment WEEE Kg pr. fraktion
Batterier og akkumulatorer /Batteries and accumulators BAT Kg pr. stofgruppe
Person- og varebiler /End-of-Life Vehicles ELV Stk.

Al gengivelse er kun tilladt med tydelig kildehenvisning, DPA-System 2019.

 
Sidst redigeret: 31. januar 2019 

Sidst redigeret: 06. august 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842