OPHØR, ÆNDRING OG FUSION

Producenter og importører, der ophører som virksomhed eller ikke længere markedsfører registreringspligtige produkter, skal slettes fra DPA-Systems producentregister. På samme måde skal DPA-System have besked, hvis en registreret virksomhed fusionerer. DPA-System skal underrettes skriftligt ved ophør og fusion.

Både skift af bemyndiget repræsentant, kollektiv ordning og til- og fravalg af kategorier foregår elektronisk efter LOGIN i producentansvarsregistret.

Ofte er det de kollektive ordninger, der varetager kontakten til DPA-System på vegne af deres kunder - dog kræver en sletning i registret altid en skriftlig anmodning til DPA-System fra producenten selv. Det er ikke muligt at blive slettet med tilbagevirkende kraft.

Når en virksomhed bliver slettet fra registret, er det ikke længere lovligt for virksomheden at markedsføre elektriske og elektroniske produkter i Danmark.

Ændring i form af skift af producentordning

Producenter og importører kan skifte mellem ordninger: fra kollektiv ordning til anden kollektiv ordning, fra kollektiv ordning til individuel eller vice versa. I tilfælde hvor en producent eller importør udtræder af en ordning og/eller indtræder i en ny ordning, skal producenten/importøren logge på DPA-Systems register og ændre registreringen af kollektive ordning, så DPA-System kan se det aktuelle tilhørsforhold.

Hvad angår producenter og importører, som markedsfører udstyr til 'slutbruger husholdning' har skift mellem ordninger forskellige konsekvenser for tildeling af elektronikaffald alt afhængig af, hvornår på året flytningen foregår. Det er derfor vigtigt at registreringen altid er korrekt.

Ændring i form af skift af bemyndiget repræsentant

Virksomheder i andre EU-lande, der ikke er etableret i Danmark og derfor har en bemyndiget repræsentant i Danmark til at varetage deres producentansvar, kan skifte repræsentant, på hvilket tidspunkt de måtte ønske – også inden for indberetningsperioden.

Fusionering af virksomheder

Ophører en virksomhed fx pga. en fusion er der forskellige regler for ny registrering og opdatering i DPA-Systems producentregister. Reglerne er styret af, hvilket CVR-nummer producenten eller importøren vælger at benytte, når den fusionerede virksomhed registrerer sig hos Erhvervsstyrelsen.

Producenten eller importøren har pligt til at underrette DPA-System skriftligt i de tilfælde, hvor der sker en ændring i anvendelsen af CVR-nummer. Hvis virksomheden vælger at blive registreret under et helt nyt cvr-nummer, kan DPA-System bistå med at sikre, at de historiske data bibeholdes ved en ny registrering.

Sidst redigeret: 29. maj 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842