Hvem er slutbruger?

Ved slutbruger forstås: Den privatperson eller virksomhed eller private eller offentlige institution, som er bruger af udstyret, før det bliver til affald.

Det er væsentligt at identificere, hvorvidt et produkt har slutbrugere i erhverv eller husholdning. Denne skelnen knytter sig til produktets karakter, affaldslogistikken og de returlogistiske pligter under producentansvaret.

Slutbruger husholdning

Udstyr, der defineres som husholdningsudstyr, er produceret til anvendelse i private husholdninger og indgår normalt i den affaldsstrøm, hvor kommunen står for indsamlingen fra borgerne, f.eks. via genbrugspladser og den såkaldt borgernære indsamling fx via storskraldsordninger.

Kommunen sikrer, at der sker en opdeling af elektronikaffaldet i 6 affaldsfraktioner. Herefter er det producenternes og importørernes opgave at afhente denne elektronik fra kommunen og sikre den videre miljøbehandling.

I tilfælde hvor kommunen skønner, at der er tale om en større (ensartet) mængde affald, end der vil fremkomme fra en almindelig husholdning, kan kommunen afvise at modtage dette. Affaldet kan i sådanne tilfælde afleveres til producentordningernes regionale opsamlingspladser.

Slutbruger erhverv

Udstyr, der defineres som erhvervsudstyr, er alene produceret til at blive anvendt i erhvervsvirksomheder . Når slutbrugeren er erhverv, er det producenten og importøren selv, der som udgangspunkt har ansvaret for håndteringen og miljøbehandlingen af det udtjente udstyr. Slutbrugeren har således en ret til at levere det udtjente udstyr tilbage til producenten. Alternativt kan producenten indgå en aftale med køber, om at denne selv sikrer, at håndteringen af affaldet sker miljømæssigt korrekt - dette betegnes "ansvarsoverdragelse".

 

Sidst redigeret: 24. september 2019

Mere information:

Udstyr til brug i husholdninger:
Elektrisk og elektronisk udstyr der er fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art og mængde som anvendes i private og offentlige institutioner. Når udstyret er udtjent havner det typisk på en kommunal genbrugsplads.

Udstyr til erhvervsmæssig brug:
Elektrisk og elektronisk udstyr der er specifikt fremstillet erhvervsmæssig brug i offentlige institutioner og private virksomheder, og som er udstyr, der ikke anvendes i private husholdninger. Brugeren er selv ansvarlig for håndteringen af det udtjente udstyr, og afleverer det enten til producenten eller direkte til et miljøgodkendt genvindingsanlæg.

Producenter og importørers tilbagetagningspligt for erhvervselektronikaffald


Læs om ansvarsoverdragelse

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842